Music

Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282000
Megaron - The Athens Concert Hall
Vas.Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282778
Music Library of Greece "Lilian...
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
2168091000
SNFCC
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
2168091000
SNFCC
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera